Knihy

Cenník kníh

BOLESŤ a škola chrbtice

Na 128 stranách vyšla v r. 2017 kniha vo vydavateľstve LIEČREH vo svojom 5. vydaní s názvom Bolesť a škola chrbtice, ktorá je ďalšou verziou už známych publikácií. Je určená predovšetkým laikom, ale aj odborným pracovníkom. Čítať ju má hlavne pacient laik, ktorý s minimálnou dávkou znalostí o medicíne, vie pochopiť zmysel podávanej látky.Autor predložil v…

Zobraz viac

Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII

je brožovaná publikácia, vydaná v roku 2016, ktorá sa zaoberá na 400 stranách problematikou vyhodnocovania v rehabilitácii. Text je doplnený 325 obrázkami, z ktorých väčšina je novo nafotografovaná pre potreby tejto učebnice. Len niektoré, ilustračne výhodné, sú prebrané z iných publikácií. Tematicky je prezentovaná diagnostika rozložená do štyroch základných celkov: vyšetrovanie v oblasti liečebnej rehabilitácie, vyšetrovanie v…

Zobraz viac

Liečebné metodiky v REHABILITÁCII

Vydavateľstvo LIEČREH vydalo publikáciu Liečebné metodiky v REHABILITÁCII v roku 2015. Publikácia je rozdelená do štyroch základných celkov. liečebné metodiky pre liečebnú rehabilitcáciu, pracovnú rehabilitáciu, psychosociálnu rehabilitáciu a výchovnú rehabilitáciu. Myšlienkovo vychádza táto učebnica; určená pre študentov rehabilitácie, fyzikálnej terapie a balneológie, ako i študentov v postgraduálnej oblasti; z predchádzajúcich učebníc vydaných naším vydavateľstvom v…

Zobraz viac

fyziológia – NEUROFYZIOLÓGIA , vybrané kapitoly pre študujúcich v oblasti rehabilitácie

Publikácia vydaná v r. 2018 sa venuje problematike neurofyziologických pochodov, s ktorými sa študent alebo pracovník v oblasti rehabilitácie denne stretáva a ich účinky denne využíva. Skriptá sú koncipované ako kniha na dokresľovanie. Na dvojstrane je vľavo text a vpravo schémy a nákresy robené vždy len voľnou rukou, bez príkras a úprav – tým spôsobom,…

Zobraz viac

Propedeutika v REHABILITÁCII

II. vydanie Skriptá „Propedeutika v rehabilitácii“ sú súhrnom diagnostických metód používaných v rehabilitácii, ktoré po vedeckej stránke zodpovedajú poznatkom prezentovaným v súčasnej domácej i zahraničnej literatúre – ich východiskom sú známe fakty a postupy.Autor pri ich zostavovaní vychádzal z predpokladu, že čitateľ má  poznatky zo základných anatomicko-fyziologických odborov. Preto sa nevenuje tejto stránke problematiky detailne….

Zobraz viac

REHABILITÁCIA pre medicínske, pedagogické a ošetrovateľské odbory

REHABILITÁCIA pre medicínske, pedagogické a ošetrovateľské odbory myšlienkovo vychádza (určená pre študentov ošetrovateľstva nerehabilitačných smerov – lekár, zdravotná sestra, logopéd, psychológ…, ako i študentov v postgraduálnej oblasti) z najnovších poznatkov rehabilitačnej medicíny podaných na takej úrovni, aby oboznámili čitateľa s požadovanou problematikou, ale zároveň neišli neprimerane do podrobností, ktoré sú určené fyzioterapeutom a rehabilitačným lekárom…

Zobraz viac

Hydrokinezioterapia

Hydrokinezioterapia je pohybová liečba vo vodnom prostredí. Táto publikácia je vydaná po dvadsatich rokoch v druhom vydaní, je určená pre študujúcich v oblasti rehabilitácie, v rámci ktorej pacientov je hydrokinezioterapia prínosom. Jej vydanie si vynútili potreby praxe, ktorá v našich podmienkach často zaostáva za súčasnými reálnymi možnosťami. Hydrokinezioterapia sa veľmi dynamicky rozvíja, čoho výsledkom je…

Zobraz viac

Hippoterapia v medicíne

Vydavateľstvo LIEČREH vydalo v roku 2021 publikáciu Hippoterapia v medicíne, 5. prepracované vydanie, ISBN 978-80-88932-48-2. Autori tejto monografie, Hornáček a kolektív, ktorí danú metodiku u nás po teoretickej i praktickej stránke rozpracovali a roky ju aj presadzujú, veľmi inštruktívne a komplexne prezentujú danú problematiku na 400 stranách pomocou 249 obrázkov, 46 tabuliek, 5 diagramov a…

Zobraz viac

Voda a chlad – prevencia, terapia a rehabilitácia

Vydavateľstvo LIEČREH v kooperácii s vydavateľstvom Typoset print pripravili pre rehabilitačnú verejnosť plnofarebnú publikáciu s názvom Voda a chlad – prevencia, terapia a rehabilitácia , ktorú napísala skupina popredných autorov z oblasti rehabilitácie, kúpeľníctva a fyzikálnej terapie. Kniha je chápaná ako populárne podávaná učebnica oboznamujúca čitateľa pútavým spôsobom o možnostiach prevencie, terapie a rehabilitácie za…

Zobraz viac

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.