fyziológia – NEUROFYZIOLÓGIA , vybrané kapitoly pre študujúcich v oblasti rehabilitácie

Publikácia vydaná v r. 2018 sa venuje problematike neurofyziologických pochodov, s ktorými sa študent alebo pracovník v oblasti rehabilitácie denne stretáva a ich účinky denne využíva. Skriptá sú koncipované ako kniha na dokresľovanie. Na dvojstrane je vľavo text a vpravo schémy a nákresy robené vždy len voľnou rukou, bez príkras a úprav – tým spôsobom, ako si ich zvykne robiť človek, ktorý študuje danú problematiku a píše si a kreslí k textu obrázky a čmáranice.

Rehabilitácia je prepojená temer na všetky medicínske odbory. „Pupočnou šnúrou“ je však spojená s neurofyziológiou, ktorá tvorí základné kamene pre všetky facilitačné, inhibičné, stimulačné, aktivačné a iné postupy, s ktorými denne pri svojej praxi pracuje rehabilitačný lekár alebo rehabilitačný pracovník – fyzioterapeut. Tieto skriptá vychádzajú teraz už vo svojom treťom vydaní. Vždy sa rýchlo rozchytali lebo požiadavka praxe na štúdium v našej republike je obrovská. Každý, kto sa praegraduálne alebo postgraduálne naozaj vzdeláva v oblasti rehabilitácie cíti, že musí naštudovať neurofyziológiu, aby pochopil základná pochody sprevádzajúce vznik porúch, a potom aj „spätný“ chod – úpravu porúch pohybového aparátu. Vždy v tejto súvislosti hovorím, že keď niekto nechce v rehabilitácii len mykať rukou alebo nohou, ale chce využívať napríklad facilitačné prvky – musí mať neurofyziológiu v malíčku… Výhodou knihy je, že autor pracuje v rehabilitácii štyridsať rokov, takže sa za tento čas naučil, čo je pre študujúceho potrebné, a čo nie. Z celej problematiky fyziológie preto vybral len niektoré kapitoly neurofyziológie – proste to, čo budete v budúcnosti vo svojej praxi potrebovať.

Stav vnútornej rovnováhy v organizme – homeostáza – je základnou podmienkou života všetkých organizmov. Pre udržanie tejto rovnováhy má organizmus vybudované viaceré systémy. K jedným z nich patrí nervový systém, ktorý umožňuje prijímanie, spracovanie a správne reagovanie na zmeny vonkajšieho a vnútorného prostredia.

Nervový systém je postavený na reflexnom princípe. Informácie z prostredia pôsobia na zmyslové bunky (receptory), z nich sa dostávajú dostredivými dráhami do ústredia, kde sa centrálne spracujú – môže to byť buď miecha, alebo mozog. Odtiaľ sú opäť nervovými odstredivými dráhami vysielané vo forme pokynov pre výkonné orgány (efektory). Výkonným orgánom môže byť sval, žľazy, cievy a pod. Nás budú ďalej zaujímať predovšetkým svaly.

Opísaný dej je teda zákonitou odpoveďou organizmu a nazývame ho reflex. K reflexu však dochádza len v tom prípade, keď zmena prostredia dosiahne určitú prahovú hodnotu, ktorou vyvolá na receptore podráždenie. V dôsledku podráždenia vzniká na vodivých membránach (sval, nerv) vzruch.

Vzruch predstavuje informáciu, ktorá sa šíri do okolia rovnakou intenzitou a počas šírenia do centra nedochádza k úbytku jej intenzity. Keď dorazí do centra, kde sa spracuje, nasleduje reakcia organizmu – odpoveď, ktorá závisí od efektorového orgánu. Vo svale je to samozrejme kontrakcia, či už kontrakcia svalov končatín (útek, útok…), alebo kontrakcia iných svalov spojených s dorozumievaním (mimika, reč, gestikulácia, písmo…).

Nervová sústava je vybudovaná hierarchicky – a to tak, že vyššie postavená úroveň (etáž) za normálnych okolností riaditlmí a kontroluje nižšie postavenú. Vlastná, spontánna aktivita nižšej úrovne (etáže) je týmto spôsobom tlmená vyššou etážou.

Impulzy z periférnych receptorov vedú informácie z periférie do centra. Pokiaľ je postavenie organizmu (postura) správne – smerujú k centru z periférie správne informácie. Keď je východiskové postavenie správne, sú aj vedené informácie správne. Inak povedané: keď je input správny, je aj output správny.

Kniha s vyššie uvedenými myšlienkami je koncipovaná, ako ďalší článok predložený rehabilitačným lekárom a fyzioterapeutom, aby našli spoločnú reč pri starostlivosti o spoločného pacienta. Naberanie vedomostí na obidvoch stranách totiž neznamená, že fyzioterapeut sa so svojím vysokoškolským vzdelaním len „zbaví  rehabilitačného lekára nad sebou“. Toto je scestné myslenie, lebo cieľ je kdesi inde. Jedná sa totiž o úplne novú koexitenciu medzi rehabilitačným lekárom a rehabilitačným pracovníkom – fyzioterapeutom so spoluprácou nad jediným problémom – a to je rehabilitovaný pacient so svojimi problémami…

Myšlienky sú položené na papier – kniha bola koncipovaná ako skriptá na dokresľovanie. Vyžaduje si teda spoluprácu študujúceho s prednášajúcim. Veľa obrázkov je totiž vedome nedokreslených. Mal by si si ich doplniť na prednáške! Pri čítaní, alebo počúvaní prednášky sa neboj chytiť ceruzku aj ty a veselo si do obrázkov, ktoré sú úmyselne podávané ako nedokreslené, čitateľ – poslucháč na prednáške si ich musí dokresliť sám.

Autor: Anton Gúth,
Vydavateľstvo LIEČREH
Kresby Anton Gúth
Grafika a fotografie Anton Gúth
Príprava textov a fotografií: Martinka Hlobeňová, Danka Fandelová

Rukopis posúdili: MUDr. Oľga Madajová, Prof. MUDr. Peter Kukumberg
Sadzba: Toňi Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.