Propedeutika v REHABILITÁCII

II. vydanie

Skriptá „Propedeutika v rehabilitácii“ sú súhrnom diagnostických metód používaných v rehabilitácii, ktoré po vedeckej stránke zodpovedajú poznatkom prezentovaným v súčasnej domácej i zahraničnej literatúre – ich východiskom sú známe fakty a postupy.
Autor pri ich zostavovaní vychádzal z predpokladu, že čitateľ má  poznatky zo základných anatomicko-fyziologických odborov. Preto sa nevenuje tejto stránke problematiky detailne. Má to však na druhej strane výhodu, že študujúci nie je zaplavovaný zbytočnými dátami tak, ako to, bohužiaľ,  v mnohých podobných publikáciách býva. Autor mal ťažkú úlohu – predložiť študentom skriptá bazálnych informácií  vo vyšetrovacích metódach, ktoré budú východiskom v odbornom raste budúcich rehabilitačných asistentov, rehabilitačných pracovníkov a fyzioterapeutov. Na základe skúseností z praxe môžem povedať, že takéto dielo je pre našich pacientov s poruchami pohybového aparátu potrebné ako soľ. Vec sa podarila. Predkladané skriptá totiž dávajú čitateľovi stručný, ale jasný, pre prax použiteľný návod, ako k danej problematike pristupovať a kde prípadne hľadať podrobnosti.
Prínosom každej kapitoly je to, že vychádza z praxe. Sú Vám predkladané praktické skúsenosti a osvedčené vedomosti.  I keď sa na prvý pohľad zdá, že je učebnica napísaná vedecky chladno, za každou jej stránkou sa skrýva láska k človeku, k pacientovi, jeho rodinnému príslušníkovi, študentovi alebo spolupracovníkovi. Vás, čitateľov, by táto kniha mala viesť k snahe osvojiť si predkladané poznatky. Kniha je stavaná tak, že keď jej čitateľ – študent – bude neskôr pracovať v tíme s rehabilitačným lekárom, musí mu porozumieť, musí vedieť, čo ordinujúci lekár svojím záverom zamýšľa, aby mohol jeho poznatky čím lepšie aplikovať v praxi. Nesmie totiž dochádzať ku stratám pri výmene informácií medzi rehabilitačným lekárom a fyzioterapeutom, keď na jednej strane toho jeden veľa vie a aj na druhej strane toho druhý veľa vie. Veľakrát však nemajú „spoločnú reč“, a tým sa môže podstatná časť informácií stratiť – nerealizovať, čo, bohužiaľ, najviac postihne ich spoločného pacienta. Spoločný tím teda neznamená len spoločného pacienta, ale aj kolegialitu a hlavne „spoločnú reč“. Viacero fyzioterapeutov vidí totiž vo vysokoškolskom štúdiu cieľ stať sa doktorom a „zbaviť sa lekára nad sebou“ –  je to scestné myslenie, lebo cieľ je kdesi úplne inde. Jedná sa totiž o novú kvalitu koexistencie a spolupráce na jednom a tom istom probléme – a tým sú pacientové ťažkosti… A okrem toho „už za rohom“ je termín, ktorý stanovila EÚ – po ňom budú môcť na poste rehabilitačného pracovníka alebo fyzioterapeuta pracovať len pracovníci, ktorí budú mať absolvovaný aspoň najnižší vysokoškolský stupeň vzdelania – teda bakalára. Táto publikácia má teda neskromný cieľ – pomôcť Ti pri tom.

Autor: Anton GÚTH

Vydavateľstvo LIEČREH
Grafická úprava: Toni Gúth
Sadzba: Toni Gúth
Tlačiareň: Faber
Rukopis posúdili: Oľga Madajová, Mária Štefíková

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.