Liečebné metodiky v REHABILITÁCII

Vydavateľstvo LIEČREH vydalo publikáciu Liečebné metodiky v REHABILITÁCII v roku 2015.

Publikácia je rozdelená do štyroch základných celkov. liečebné metodiky pre liečebnú rehabilitcáciu, pracovnú rehabilitáciu, psychosociálnu rehabilitáciu a výchovnú rehabilitáciu.

Myšlienkovo vychádza táto učebnica; určená pre študentov rehabilitácie, fyzikálnej terapie a balneológie, ako i študentov v postgraduálnej oblasti; z predchádzajúcich učebníc vydaných naším vydavateľstvom v minulosti.

Oproti svojim predchodkyniam má však na svojich 400 stranách viac ako z polovice uverejnené úplne nové učebné texty, z ktorých niektoré neboli ešte v slovenčine publikované. Učebnica vypĺňa komplexným spôsobom priestor určený na liečebné výkony v oblasti liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie.

Vydeľuje úlohy fyzioterapeuta resp. rehabilitačného pracovníka a rehabilitačného lekára. Ich vzájomné aktivity sa nemôžu prekrývať, ale musia byť pri ovplyvňovaní zdravotného stavu pacienta spolunápomocné. Po stanovení diagnózy rehabilitačným lekárom vstupuje do hry fyzioterapeut s kvantifikovaním poškodenia. Spoločne musia potom vypracovať rehabilitačný plán a cieľ, ktorého obsah bude čerpaný práve z metodík uverejnených v tejto knihe.

Napriek pomerne veľkému rozsahu predkladanej knihy sú si autori vedomí nemožnosti detailného rozoberania jednotlivých tém. V menšom počte prípadov, keď sú údaje štandartne známe, pristúpili skôr k redukcii opisu, prípadne len k heslovitému vymedzeniu pojmu, resp. niektoré témy museli z priestorových dôvodov úplne vynechať. Pri iných témach je problematika rozobraná podrobnejšie.

Zásadnou výhodou Liečebných metodík v rehabilitácii je skutočnosť, že knihu písali všetko odborníci z praxe. Taktiež posúdenie v rámci vnútornej oponentúry robili odborníci z praxe, či už rehabilitační pracovníci alebo lekári. Vychádzalo sa vždy z potrieb každodennej činnosti na našich ambulanciách a oddeleniach. Praxou je ovplyvnené aj použitie niekedy viac alebo menej odchylne popísaného postupu v uvádzaných metodikách na stranách učebnice oproti iným publikáciám v tejto oblasti. Prax a skúsenosť sú totiž najlepší overovatelia účinnosti jednotlivých metodík.

Autori: Anton GÚTH a kol.
Vydavateľstvo LIEČREH
Grafická úprava Anton Gúth
Schémy a kresby Anton Gúth
Sadzba Toni a Tono Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.