Hippoterapia v medicíne

Vydavateľstvo LIEČREH vydalo v roku 2021 publikáciu Hippoterapia v medicíne, 5. prepracované vydanie, ISBN 978-80-88932-48-2. Autori tejto monografie, Hornáček a kolektív, ktorí danú metodiku u nás po teoretickej i praktickej stránke rozpracovali a roky ju aj presadzujú, veľmi inštruktívne a komplexne prezentujú danú problematiku na 400 stranách pomocou 249 obrázkov, 46 tabuliek, 5 diagramov a 5 grafov. Kniha vychádza z pôvodnej práce Hippoterapia – liečba pomocou koňa a Hippoterapia – hipporehabilitácia. Jej cieľovými čitateľmi sú tak predovšetkým fyziatri a fyzioterapeuti. Obohatí však určite aj odborníkov z oblasti psychiatrie, psychológie, pedagogiky i hippológie. Im však bola venovaná hlavne publikácia Hippoterapia – pedagogicko – psychologické jazdenie, kde sú rozpracované otázky využívania pôsobenie koňa na psychické funkcie.
Slovenská hippoterapia prešla úspešnú púť, od problematických začiatkov po súčasnú plnú akceptáciu hippoterapie, je podrobne rozpracovaná v úvodnej časti.
Po nej nasledujú zaujímavé historické udalosti týkajúce sa využívania koňa v ovplyvňovaní zdravia ľudí v spojitosti so Slovenskom a rozpracovanie otázok terminológie v oblasti hippoterapie. Tá je vo svete veľmi rôznorodá a nejednotná.
Pôsobeniu hippoterapie na človeka, osobitne so zameraním na postúru je venovaná samostatná kapitola, ktorú aj z pohľadu obohatenia svetovej literatúry teoreticky rozpracoval hlavný autor predkladanej publikácie.
Podobne je tomu v kapitole venujúcej sa predpokladaným energetickým interakciám medzi koňom a pacientom, čo je ilustrované aj farebnými fotografiami v tejto časti.
Kniha je doplnená o kapitolu o biomechanike pohybu koňa a pacienta nesúceho sa na ňom. Táto nám lepšia umožňuje pochopiť jedinečné pôsobenie koňa na našu telesnú stránku.
Veľkým obohatením sú prepracované časti o stimulačnom polohovaní na koni, ale i nové, o stimulačnom polohovaní na človeku, ktoré autor vypracoval len tento rok. Môžeme ho využívať už u niekoľkotýždňových detí a tak čo najskôr začať komplexnú rehabilitáciu, hlavne u pacientov s neurologickými léziami. Úplne novou je aj kapitola o športovom jazdení postihnutých, ktoré využívame ako nadstavbovú časť u pacientov pokračujúcich po základnej hipporehabilitácii.
Prepracovaná je aj časť o vykonávaní hippoterapie v náväznosti predovšetkým na Hippoterapiu hodnotiaci a Hippoterapiu evaluačný test, ktoré vypracovali autori publikácie a obohatili o ne svetovú literatúru o možnosti objektivizácie pôsobenia tejto metodiky.
Kniha je tiež doplnená o samostatné kapitoly o postúre a spasticite, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujeme v rámci hipporehabilitácie. Úplne nová je aj kapitola o ošetrovateľskej starostlivosti v spojitosti s hippoterapiou. Obe majú u pacientov s neurologickou symptomatológiou, predovšetkým detskou mozgovou obrnou, principiálny význam.
Otázke súčasného stavu a perspektívam rozvoja hippoterapie sa venuje záverečná kapitola vychádzajúca zo štúdie o jej informovanosti medzi možnými pacientami a jej perspektívnymi vykonávateľmi, študentami LF UK, PeadFUK, FFUK a EF UMB.

Táto publikácia predstavuje veľký prínos pre záujemcov o hippoterapiu a predovšetkým hipporehabilitáciu. Doplňuje už známe poznatky o tejto metodike o najnovšie vedomosti našej i svetovej literatúry (296 citácií) a dokonca uvádza úplne nové prístupy, ktoré ešte u nás, ani v zahraničí nie sú známe a tak využívanie poznatkov z tejto monografia, je aj z toho pohľadu značne nadčasové.

Autor: doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.