Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII

je brožovaná publikácia, vydaná v roku 2016, ktorá sa zaoberá na 400 stranách problematikou vyhodnocovania v rehabilitácii.

Text je doplnený 325 obrázkami, z ktorých väčšina je novo nafotografovaná pre potreby tejto učebnice. Len niektoré, ilustračne výhodné, sú prebrané z iných publikácií. Tematicky je prezentovaná diagnostika rozložená do štyroch základných celkov: vyšetrovanie v oblasti liečebnej rehabilitácie, vyšetrovanie v oblasti pracovnej rehabilitácie a vyšetrovanie v oblasti psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie.

Táto učebnica sprevádza čitateľa po problematike, ktorou sa dopracuje k rehabilitačnému vyhodnoteniu stavu vyšetrovaného pacienta. Nekladie si teda za úlohu poskytovať komplexný anatomický, patologickoanatomický, patologickofyziologický, kineziologický, prípadne etiologický súbor informácií, ale je napísaná s vedomím, že čitateľ tieto základné informácie už získal počas štúdia iných odborných predmetov a stavia na tom. Napriek tomu možno povedať, že podáva ucelený pohľad na danú problematiku študujúcemu čitateľovi – či už v pregraduálnom štúdiu alebo počas postgraduálneho štúdia.

Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii majú tú výhodu, že základná osnova, ktorú napísal odborník z praxe, bola podrobená oponentúre ďalších odborníkov taktiež z praxe – či už fyzioterapeutov alebo rehabilitačných lekárov a informácie sú postavené na osvedčených diagnostických a testovacích postupoch. Preto môže čitateľ poznajúci inú dostupnú literatúru namietať, že v niektorých bodoch sa odchyľujeme ,,viac ako o štandardnú odchýlku” od iných učebníc. Je to najmä v prípade, keď sa popisovaný postup v praxi osvedčil tak, ako ho uvádzame.

Učebnica je teda koncipovaná ako komplexná informácia pre študenta, fyzioterapeuta, rehabilitačného pracovníka, rehabilitačného asistenta, atestanta a pod., ktorý bude pracovať v tíme s rehabilitačným lekárom, je teda okrajovo informovaný, čo tento jeho lekár robí, aké postupy používa, navyše mu musí rozumieť, aby nedochádzalo k šumom a hlavne k stratám informácii. Je totiž zrejmé, že tak na strane fyzioterapeuta, ako aj na strane rehabilitačného lekára sa na danú problematiku zhromažďuje množstvo informácií z rozličných uhlov pohľadu a pre dobro pacienta je potrebné, aby obidve strany mali na danú tému ,,spoločnú reč”. Sú zaradené viaceré nové celky – v prípade testovania svalovej sily možno hovoriť o nových kapitolách, ktoré boli v predchádzajúcich prácach len okrajovo spomenuté. Sú zaradené viaceré doteraz nepublikované testy potrebné pre našu rehabilitačnú prax.

Na publikácii si možno ceniť okrem odbornej stránky, že prekonala určitý druh animozity a podáva na niekoľkých stranách a obrázkoch stručný prehľad novodobej histórie nášho odboru. Výhodou je aj zaradenie kapitoly s koncepciou odboru. Pre potreby vedeckej práce je prospešná časť uvedená na záver učebnice, ktorá sa venuje štatistickému spracovaniu a veľmi ilustratívne uvádza jednotlivé kroky, ktoré musí autor urobiť pri zostavovaní často používanej dotazníkovej metódy.

Autori: Anton GÚTH a kol.
Vydavateľstvo LIEČREH
Fotografie Anton Gúth
Grafická úprava Anton Gúth
Schémy a kresby Anton Gúth
Sadzba Tono a Toni Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.