REHABILITÁCIA pre medicínske, pedagogické a ošetrovateľské odbory

REHABILITÁCIA pre medicínske, pedagogické a ošetrovateľské odbory myšlienkovo vychádza (určená pre študentov ošetrovateľstva nerehabilitačných smerov – lekár, zdravotná sestra, logopéd, psychológ…, ako i študentov v postgraduálnej oblasti) z najnovších poznatkov rehabilitačnej medicíny podaných na takej úrovni, aby oboznámili čitateľa s požadovanou problematikou, ale zároveň neišli neprimerane do podrobností, ktoré sú určené fyzioterapeutom a rehabilitačným lekárom vo vlastnom odbore.
Učebnica vypĺňa komplexným spôsobom priestor určený na liečebné výkony v oblasti liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie pre ošetrovateľstvo.
Učebnica vydeľuje úlohy zdravotnej sestry, fyzioterapeuta resp. rehabilitačného pracovníka a rehabilitačného lekára. Ich vzájomné aktivity sa nemôžu prekrývať, ale musia byť pri ovplyvňovaní zdravotného stavu pacienta spolunápomocné. Po stanovení diagnózy rehabilitačným lekárom vstupuje do hry fyzioterapeut s kvantifikovaním poškodenia a rehabilitačným výkonom, ktorý musí spolupôsobiť pri ošetrovateľskom procese.
Napriek pomerne veľkému rozsahu predkladanej knihy na 100 stranách je si autor vedomý nemožnosti detailného rozoberania jednotlivých tém. V menšom počte prípadov, keď sú údaje známe z iného štúdia, pristúpil skôr k redukcii opisu, prípadne len k heslovitému vymedzeniu  pojmov, resp. niektoré témy musel z priestorových dôvodov úplne vynechať. Pri iných témach je problematika rozobraná podrobnejšie (napríklad rehabilitačné minimum, škola chrbtice…).
Zásadná výhoda publikácie REHABILITÁCIA pre ošetrovateľstvo je skutočnosť, že vychádza z praxe a je určená pre prax. Prax  a skúsenosť sú totiž najlepší overovatelia účinnosti jednotlivých metodík.

Autor: Anton GÚTH
Vydavateľstvo LIEČREH
Grafická úprava: Anton Gúth
Sadzba: Toni Gúth
Tlačiareň: Svornosť
Rukopis posúdila: Oľga Madajová

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.