Pilatesova metodika

Jeho sústava cvičení je nezvyčajná v tom, že každý z originálnych cvikov na žinenke precvičuje súčasne hlboký i povrchový svalový systém, a nie iba jednotlivé skupiny, či segmenty. Obťažnosť metódy spočíva v tom, že je účinná iba vtedy, ak sa adept naučí pohyb pochopiť, precítiť a správne vykonať. Cvičenec podľa určitej schémy pracuje s váhou segmentov vlastného tela a naučí sa namáhať telo optimálnym spôsobom. Axiálne paradoxy cvičenia pôsobia tak, že nedochádza k nárastu svalovej hmoty, ale k posilneniu svalov pri formovaní ich profilu do dĺžky. Chrbtica sa postupne napriami, postava je vyššia a držanie tela sa blíži k esteticky i medicínsky prijatým normám. Zlepší sa stabilita, koordinácia, pohyblivosť i pružnosť.

Kľúčom k metóde je dostať pod kontrolu svaly centrálneho pletenca, ktorých funkciu Pilates pochopil ako nevyhnutnú podmienku efektívneho i estetického pohybu.

Moderné štúdie jednoznačne potvrdili funkčnú synergiu hlboko uložených centrálnych svalov (m. transversus abdominis, zadné snopce m. obliquus internus, m. multifidus, m. longissimus, m. iliocostalis, svaly panvového dna a bránica). Práve táto skupina svalov je zodpovedná za stabilitu osového orgánu – chrbtice, harmonický rozvoj postavy, účelnosť a eleganciu pohybov. V súčasnosti prevláda názor, že bez kvalitného centrálneho pletenca vyústi väčšina pohybových, športových i rekreačných aktivít nakoniec do zdravotných problémov a zranení.

Princípy

Systém tvorí 6 základných pilierov, ktoré sformuloval sám autor. Jeho nasledovníci neskôr pridali ďalšie dva, takže sa niekedy hovorí o 8 princípoch, nie sú však pre pochopenie metódy podstatné.

  1. Koncentrácia

Celé cvičenie, každý pohyb sprevádza dokonalé sústredenie. Ide o akýsi vnútorný dialóg s telom, ktoré dostáva správne inštrukcie a postupne získava optimálnu formu.

  1. Kontrola

Myseľ je ustavične zapojená ako kontrolný orgán realizovaného pohybu.

Predstava pohybu a jeho vizualizácia je neobyčajne dôležitá, v rámci cvičení sa využívajú mnohé osvedčené vizuálne predstavy.

  1. Centrálny pletenec

Každý pohyb v Pilatesovej metóde sa začína zapojením a kontrolou centrálneho pletenca. Dokonale funkčné centrum je predpokladom správneho držania tela a perfektných pohybových vzorcov. Každý zo série klasických cvikov smeruje k ovládnutiu tejto bázy.

  1. Dýchanie

Charakteristický je osobitý Pilatesov vzorec dolného bočného hrudného nádychu, ktorý facilituje bránicu, a hlboké vtiahnutie brušnej steny vo výdychu. Pri väčšine cvikov je nádych  prípravou a výdych sprevádza samotnú realizáciu cviku.

  1. Presnosť

Cvičenia vyžadujú čo najväčšiu mieru koordinácie, optimalizácie a efektivity pohybov. V pravom slova zmysle ide o precíznosť, perfekcionizmus. Pohybu treba porozumieť, pochopiť jeho základné zákonitosti a trpezlivým opakovaním získať maximálnu možnú presnosť.

  1. Plynulosť

Pohyby ľudského tela sú kinematické kreácie, zložené zo série  izolovaných pohybov. Kde sa jeden končí, plynule začína druhý. Mnohé z Pilatesových cvikov sa nacvičujú najprv izolovane, aby potom splynuli do komplexného optimálneho pohybového reťazca.

prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na profantonguth@gmail.com.