Pilatesova metodika

Pilates techniky: Komplexný pohľad na Pilates terapiu

Úvod do Pilates techniky

Pilatesova metodika je nezvyčajná tým, že každý originálny cvik na žinenke precvičuje súčasne hlboký aj povrchový svalový systém. Pilates techniky sú účinné iba vtedy, ak sa cvičenec naučí pohyb pochopiť, precítiť a správne vykonať. Pri Pilates cvikoch pracujete s váhou vlastného tela a učíte sa namáhať telo optimálnym spôsobom.

Výhody Pilates terapie

Pilates terapia pôsobí tak, že nedochádza k nárastu svalovej hmoty, ale k posilneniu svalov pri formovaní ich profilu do dĺžky. Chrbtica sa postupne napriami, postava je vyššia a držanie tela sa zlepšuje. Zlepší sa stabilita, koordinácia, pohyblivosť aj pružnosť. Kľúčom k metóde je dostať pod kontrolu svaly centrálneho pletenca, čo je nevyhnutné pre efektívny aj estetický pohyb.

Kľúčom k metóde je dostať pod kontrolu svaly centrálneho pletenca, ktorých funkciu Pilates pochopil ako nevyhnutnú podmienku efektívneho i estetického pohybu.

Moderné poznatky o Pilates cvikoch

Moderné štúdie jednoznačne potvrdili funkčnú synergiu hlboko uložených centrálnych svalov (m. transversus abdominis, zadné snopce m. obliquus internus, m. multifidus, m. longissimus, m. iliocostalis, svaly panvového dna a bránica). Práve táto skupina svalov je zodpovedná za stabilitu osového orgánu – chrbtice, harmonický rozvoj postavy, účelnosť a eleganciu pohybov. V súčasnosti prevláda názor, že bez kvalitného centrálneho pletenca vyústi väčšina pohybových, športových i rekreačných aktivít nakoniec do zdravotných problémov a zranení.

pilates metodika
Pilates metodika

Princípy Pilates cvičenia

Systém tvorí 6 základných pilierov, ktoré sformuloval sám autor. Jeho nasledovníci neskôr pridali ďalšie dva, takže sa niekedy hovorí o 8 princípoch, nie sú však pre pochopenie metódy podstatné.

  1. Koncentrácia

Celé cvičenie, každý pohyb sprevádza dokonalé sústredenie. Ide o akýsi vnútorný dialóg s telom, ktoré dostáva správne inštrukcie a postupne získava optimálnu formu.

  1. Kontrola

Myseľ je ustavične zapojená ako kontrolný orgán realizovaného pohybu.

Predstava pohybu a jeho vizualizácia je neobyčajne dôležitá, v rámci cvičení sa využívajú mnohé osvedčené vizuálne predstavy.

  1. Centrálny pletenec

Každý pohyb v Pilatesovej metóde sa začína zapojením a kontrolou centrálneho pletenca. Dokonale funkčné centrum je predpokladom správneho držania tela a perfektných pohybových vzorcov. Každý zo série klasických cvikov smeruje k ovládnutiu tejto bázy.

  1. Dýchanie

Charakteristický je osobitý Pilatesov vzorec dolného bočného hrudného nádychu, ktorý facilituje bránicu, a hlboké vtiahnutie brušnej steny vo výdychu. Pri väčšine cvikov je nádych  prípravou a výdych sprevádza samotnú realizáciu cviku.

  1. Presnosť

Cvičenia vyžadujú čo najväčšiu mieru koordinácie, optimalizácie a efektivity pohybov. V pravom slova zmysle ide o precíznosť, perfekcionizmus. Pohybu treba porozumieť, pochopiť jeho základné zákonitosti a trpezlivým opakovaním získať maximálnu možnú presnosť.

  1. Plynulosť

Pohyby ľudského tela sú kinematické kreácie, zložené zo série  izolovaných pohybov. Kde sa jeden končí, plynule začína druhý. Mnohé z Pilatesových cvikov sa nacvičujú najprv izolovane, aby potom splynuli do komplexného optimálneho pohybového reťazca.

prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.