Hodnotenie pracovných polôh

1. Hodnotenie práce z hľadiska pracovných polôh je najvýznamnejšie na stabilných miestach výkonu práce (napríklad práce na stacionárnych a mobilných pracovných strojoch, práce v pásovej výrobe a iné), keď je zamestnanec viac ako polovicu osemhodinovej pracovnej zmeny na rovnakom mieste výkonu práce a vykonáva rovnakú pracovnú činnosť. Pritom si pracovnú polohu zamestnanec nemôže sám voliť, ale jeho pracovná poloha je priamo závislá od konštrukcie stroja, usporiadania miesta výkonu práce, priestorových parametrov pracoviska a podobne.

2. Pri hodnotení ostatných pracovných činností je možné vychádzať z uvedených kritérií, ale vždy je nevyhnutné prihliadať na individuálne charakteristiky jednotlivých prác, najmä ak ide o časové faktory prác.

3. Pracovná poloha sa vždy hodnotí iba v súvislosti s vykonávanou činnosťou, teda ak ide o štrukturálne časti pracovnej činnosti a nie náhodné činnosti.

4. Používa sa dvojkrokový systém hodnotenia pracovných polôh, pričom
a) krok 1 zahŕňa hodnotenie pracovnej polohy jednotlivých častí tela pomocou uhlov,
b) krok 2 zahŕňa podmienky, pri ktorých je možné polohy označené v kroku 1 za podmienene prijateľné zaradiť medzi polohy prijateľné.

5. Za prijateľnú pracovnú polohu sa považuje práca v sede alebo v stoji, prípadne s možnosťou striedania práce v sede a v stoji.

6. Vymedzenie podmienene prijateľnej pracovnej polohy trupu, hlavy a krku, horných končatín a dolných končatín sa uvádza v krokoch 1 a 2.

7. Celková doba práce v osemhodinovej pracovnej zmene v jednotlivých podmienene prijateľných pracovných polohách nesmie presiahnuť 160 minút a doba trvania jednotlivých pracovných polôh nesmie byť dlhšia ako 1 až 8 minút v závislosti od typu polohy a frekvencie pohybov.

8. Vymedzenie neprijateľnej pracovnej polohy trupu, hlavy a krku, horných končatín a dolných končatín sa uvádza v krokoch 1 a 2.

9. Celková doba práce v osemhodinovej pracovnej zmene v jednotlivých neprijateľných pracovných polohách nesmie prekročiť 30 minút. Celková doba práce v podmienene prijateľných a neprijateľných pracovných polohách nesmie byť dlhšia ako polovica osemhodinovej pracovnej zmeny.

10. Pri hodnotení polohy trupu sa vychádza z polohy výrastku siedmeho krčného stavca a hornej hrany veľkého trochantera, ktoré definujú neutrálnu polohu. Uhly pre hodnotenie polohy trupu sa potom vzťahujú k vertikálnej rovine. Uhol medzi rovinou prechádzajúcou trupom v neutrálnej polohe a vertikálnou rovinou je 4o.

11. Pri hodnotení polohy krku a hlavy sa vychádza buď z uhla pohľadu (pri polohe trupu v neutrálnej polohe), t.j. z veľkosti uhla pod horizontálnou rovinou oka, alebo z veľkosti uhla sklonu hlavy a krku k vertikálnej rovine.

12. Pri hodnotení horných končatín sa vychádza z dvoch bodov na hornej končatine, t.j. vonkajší okraj kľúčnej kosti a lakťového kĺbu. Vzpaženie hornej končatiny sa definuje ako uhol, ktorý zviera končatina v pracovnej polohe vzhľadom na neutrálnu polohu paže. Neutrálna poloha je poloha končatiny voľne visiacej pozdĺž tela.

Tabuľka č. 1 Polohy trupu

KROK   1:
NEPRIJATEĽNÉ   POLOHY
Statické   polohy    Predklon   trupu   >   60   stupňov
Záklon   bez   opory   celého   tela
Výrazný   úklon   alebo   pootočenie   trupu   >   20   stupňov
Dynamické   polohy   Predklon    trupu   >   60   stupňov   pri   frekvencii    pohybov  >=   2   .   min-1

Výrazný    úklon   trupu   alebo   pootočenie   >    20    stupňov pri   frekvencii   pohybov   >=   2   .min-1

PODMIENENE   PRIJATEĽNÉ   POLOHY

Statické   polohy    Predklon    trupu    40   stupňov   –   60   stupňov    bez    opory    trupu (KROK   2A)

Záklon   trupu   s   oporou   tela   (KROK   2B)
Výrazný    úklon   alebo   rotácia   >   10   stupňov   a   < 20   stupňo 1. Hodnotenie práce z hľadiska pracovných polôh je najvýznamnejšie na stabilných miestach výkonu práce (napríklad práce na stacionárnych a mobilných pracovných strojoch, práce v pásovej výrobe a iné), keď je zamestnanec viac ako polovicu osemhodinovej pracovnej zmeny na rovnakom mieste výkonu práce a vykonáva rovnakú pracovnú činnosť. Pritom si pracovnú polohu zamestnanec nemôže sám voliť, ale jeho pracovná poloha je priamo závislá od konštrukcie stroja, usporiadania miesta výkonu práce, priestorových parametrov pracoviska a podobne.   2. Pri hodnotení ostatných pracovných činností je možné vychádzať z uvedených kritérií, ale vždy je nevyhnutné prihliadať na individuálne charakteristiky jednotlivých prác, najmä ak ide o časové faktory prác.   3. Pracovná poloha sa vždy hodnotí iba v súvislosti s vykonávanou činnosťou, teda ak ide o štrukturálne časti pracovnej činnosti a nie náhodné činnosti.   4. Používa sa dvojkrokový systém hodnotenia pracovných polôh, pričom a) krok 1 zahŕňa hodnotenie pracovnej polohy jednotlivých častí tela pomocou uhlov,   b) krok 2 zahŕňa podmienky, pri ktorých je možné polohy označené v kroku 1 za podmienene prijateľné zaradiť medzi polohy prijateľné.   5. Za prijateľnú pracovnú polohu sa považuje práca v sede alebo v stoji, prípadne s možnosťou striedania práce v sede a v stoji.   6. Vymedzenie podmienene prijateľnej pracovnej polohy trupu, hlavy a krku, horných končatín a dolných končatín sa uvádza v krokoch 1 a 2. 7. Celková doba práce v osemhodinovej pracovnej zmene v jednotlivých podmienene prijateľných pracovných polohách nesmie presiahnuť 160 minút a doba trvania jednotlivých pracovných polôh nesmie byť dlhšia ako 1 až 8 minút v závislosti od typu polohy a frekvencie pohybov.   8. Vymedzenie neprijateľnej pracovnej polohy trupu, hlavy a krku, horných končatín a dolných končatín sa uvádza v krokoch 1 a 2. 9. Celková doba práce v osemhodinovej pracovnej zmene v jednotlivých neprijateľných pracovných polohách nesmie prekročiť 30 minút. Celková doba práce v podmienene prijateľných a neprijateľných pracovných polohách nesmie byť dlhšia ako polovica osemhodinovej pracovnej zmeny. 10. Pri hodnotení polohy trupu sa vychádza z polohy výrastku siedmeho krčného stavca a hornej hrany veľkého trochantera, ktoré definujú neutrálnu polohu. Uhly pre hodnotenie polohy trupu sa potom vzťahujú k vertikálnej rovine. Uhol medzi rovinou prechádzajúcou trupom v neutrálnej polohe a vertikálnou rovinou je 4o. 11. Pri hodnotení polohy krku a hlavy sa vychádza buď z uhla pohľadu (pri polohe trupu v neutrálnej polohe), t.j. z veľkosti uhla pod horizontálnou rovinou oka, alebo z veľkosti uhla sklonu hlavy a krku k vertikálnej rovine.   12. Pri hodnotení horných končatín sa vychádza z dvoch bodov na hornej končatine, t.j. vonkajší okraj kľúčnej kosti a lakťového kĺbu. Vzpaženie hornej končatiny sa definuje ako uhol, ktorý zviera končatina v pracovnej polohe vzhľadom na neutrálnu polohu paže. Neutrálna poloha je poloha končatiny voľne visiacej pozdĺž tela. Tabuľka č. 1 Polohy trupu —————————————————————————– KROK   1: —————————————————————————– NEPRIJATEĽNÉ   POLOHY —————————————————————————– Statické   polohy    Predklon   trupu   >   60   stupňov

Záklon   bez   opory   celého   tela

Výrazný   úklon   alebo   pootočenie   trupu   >   20   stupňov

—————————————————————————–

Dynamické   polohy   Predklon    trupu   >   60   stupňov   pri   frekvencii    pohybov

>=   2   .   min-1

Výrazný    úklon   trupu   alebo   pootočenie   >    20    stupňov

pri   frekvencii   pohybov   >=   2   .min-1

—————————————————————————–

PODMIENENE   PRIJATEĽNÉ   POLOHY

—————————————————————————–

Statické   polohy    Predklon    trupu    40   stupňov   –   60   stupňov    bez    opory    trupu

(KROK   2A)

Záklon   trupu   s   oporou   tela   (KROK   2B)

Výrazný    úklon   alebo   rotácia   >   10   stupňov   a   < 20   stupňov —————————————————————————– Dynamické   polohy   Predklon    trupu   >   60   stupňov   pri   frekvencii    pohybov

<   2   .   min-1   (KROK   2C) Výrazný    úklon    trupu    do    strán   >    20    stupňov    pri

frekvencii   pohybov   <   2   .   min-1   (KROK   2A) Záklon    trupu    pri   frekvencii   pohybov   <    2    .    min-1 (KROK   2C) —————————————————————————– —————————————————————————– KROK   2:            A    Prijateľná,   ak   doba   držania   v   tejto   polohe   je   < ako   maximálne   prijateľný   čas   držania   (v   min) B    Prijateľná,   ak   je   opora   trupu   (chrbtová   opora) C    Neprijateľná,   ak   sa   stroj   používa   po   dobu   dlhšiu   ako polovica   pracovnej   zmeny“. —————————————————————————–     Tabuľka č. 2 Polohy hlavy a krku —————————————————————————– KROK   1: —————————————————————————– NEPRIJATEĽNÉ   POLOHY —————————————————————————– Statické   polohy    Predklon   hlavy   >   25   stupňov   bez   opory   trupu

Záklon   hlavy   bez   opory   celej   hlavy

Úklon   a   rotácia   hlavy   >   15   stupňov

—————————————————————————–

Dynamické   polohy   Úklon    a    rotácia    hlavy    >   15    stupňov    pri    frekvencii

pohybov   >=   2   .   min-1

Predklon   hlavy   >   25   stupňov   pri   frekvencii   pohybov   >=

2   .   min-1

—————————————————————————–

PODMIENENE   PRIJATEĽNÉ   POLOHY

—————————————————————————–

Statická   poloha    Predklon    hlavy    25   stupňov   –   40   stupňov    s    oporou    celého

trupu   (KROK   2A)

—————————————————————————–

Dynamické   polohy   Predklon    hlavy    25    stupňov   –   40    stupňov    pri    frekvencii

pohybov   <   2   .   min-1   (KROK   2B) Záklon   hlavy   do   15   stupňov   pri   frekvencii   pohybov   <   2    . min-1   (KROK   2B) Úklon    a   rotácia   hlavy   do   15   stupňov   pri   frekvencii   pohybov <   2   .   min-1   (KROK   2B) —————————————————————————–     —————————————————————————– KROK   2:            A    Musí   byť   dodržaný   maximálne   prijateľný   čas   držania B    Neprijateľná,    ak   sa   stroj   používa    viac    ako    polovicu pracovnej   zmeny“. —————————————————————————–     Tabuľka č. 3 Polohy horných končatín KROK   1: NEPRIJATEĽNÉ   POLOHY   Statické   polohy          Nevhodná   poloha   paže   (spätné   ohnutie   paže,   krajná vonkajšia   rotácia   paže,   zdvihnuté   rameno) Vzpaženie   paže   >   60   stupňov

Dynamické   polohy         Vzpaženie   paže   >   60   stupňov   pri   frekvencii

pohybov   >=   2.min-1

Zapaženie   pri   frekvencii   pohybov   >=   2.min-1

PODMIENENE   PRIJATEĽNÉ   POLOHY

Statická   poloha          Vzpaženie   paže   40   stupňov   –   60   stupňov,   ak   paža

nie   je   podopretá   (KROK   2A)

Dynamické   polohy         Vzpaženie   paže   40   stupňov   –60   stupňov   pri

frekvencii   pohybov   <   2   .   min-1   (KROK   2B,C) Zapaženie   pri   frekvencii   pohybov <   2   .   min-1   (KROK   2B)       A   Musí   byť   dodržaný   maximálne   prijateľný   čas   držania KROK   2:                   B   Nie   je   prijateľná   pri   frekvencii   pohybov   10   .   min-1 C   Neprijateľná,   ak   sa   stroj   používa   po   dobu   dlhšiu ako   polovica   pracovnej   zmeny Tabuľka č. 4 Polohy dolných končatín KROK   1: NEPRIJATEĽNÉ   POLOHY   Statické   polohy          Extrémna   flexia   kolena,   extrémna dorzálna/plantárna   flexia   v   členku   Dynamické   polohy         Polohy   kĺbov   v   rozsahu,   ktorý   sa   blíži maximálnemu   rozpätiu   s   frekvenciou   pohybov >=   2.min-1

PODMIENENE   PRIJATEĽNÉ   POLOHY

Dynamické   polohy         Polohy   kĺbov   v   rozsahu,   ktorý   sa   blíži

maximálnemu   rozpätiu   s   frekvenciou   pohybov

>   2   .   min-1   (KROK   2B)

KROK   2:                  B   Neprijateľná,   ak   sa   stroj   používa   po

dobu   dlhšiu   ako   polovica   pracovnej   zmeny

Tabuľka č. 5 Polohy ostatných častí tela

KROK   1:

NEPRIJATEĽNÉ   POLOHY

Statické   polohy          Extrémna   flexia   alebo   extenzia   v   lakti,   extrémna

supinácia   a   pronácia   zápästia,   extrémna   flexia   a

extenzia   zápästia

Dynamické   polohy         Polohy   kĺbov   v   rozsahu,   ktorý   sa   blíži   maximálnym

rozpätiam   s   frekvenciou   pohybov   >=   2.min-1

PODMIENENE   PRIJATEĽNÉ   POLOHY

Statické   polohy          Práca   poležiačky,   pokľačiačky,   v   podrepe

(KROK   2B)

KROK   2:                  B   Neprijateľná,   ak   sa   stroj   používa   po   dobu

dlhšiu   ako   polovica   pracovnej   zmeny

Dynamické   polohy   Predklon    trupu   >   60   stupňov   pri   frekvencii    pohybov

<   2   .   min-1   (KROK   2C) Výrazný    úklon    trupu    do    strán   >    20    stupňov    pri

frekvencii   pohybov   <   2   .   min-1   (KROK   2A) Záklon    trupu    pri   frekvencii   pohybov   <    2    .    min-1 (KROK   2C) —————————————————————————– —————————————————————————– KROK   2:            A    Prijateľná,   ak   doba   držania   v   tejto   polohe   je   < ako   maximálne   prijateľný   čas   držania   (v   min) B    Prijateľná,   ak   je   opora   trupu   (chrbtová   opora) C    Neprijateľná,   ak   sa   stroj   používa   po   dobu   dlhšiu   ako polovica   pracovnej   zmeny“. —————————————————————————–     Tabuľka č. 2 Polohy hlavy a krku —————————————————————————– KROK   1: —————————————————————————– NEPRIJATEĽNÉ   POLOHY —————————————————————————– Statické   polohy    Predklon   hlavy   >   25   stupňov   bez   opory   trupu

Záklon   hlavy   bez   opory   celej   hlavy

Úklon   a   rotácia   hlavy   >   15   stupňov

—————————————————————————–

Dynamické   polohy   Úklon    a    rotácia    hlavy    >   15    stupňov    pri    frekvencii

pohybov   >=   2   .   min-1

Predklon   hlavy   >   25   stupňov   pri   frekvencii   pohybov   >=

2   .   min-1

—————————————————————————–

PODMIENENE   PRIJATEĽNÉ   POLOHY

—————————————————————————–

Statická   poloha    Predklon    hlavy    25   stupňov   –   40   stupňov    s    oporou    celého

trupu   (KROK   2A)

—————————————————————————–

Dynamické   polohy   Predklon    hlavy    25    stupňov   –   40    stupňov    pri    frekvencii

pohybov   <   2   .   min-1   (KROK   2B) Záklon   hlavy   do   15   stupňov   pri   frekvencii   pohybov   <   2    . min-1   (KROK   2B) Úklon    a   rotácia   hlavy   do   15   stupňov   pri   frekvencii   pohybov <   2   .   min-1   (KROK   2B) —————————————————————————–     —————————————————————————– KROK   2:            A    Musí   byť   dodržaný   maximálne   prijateľný   čas   držania B    Neprijateľná,    ak   sa   stroj   používa    viac    ako    polovicu pracovnej   zmeny“. —————————————————————————–     Tabuľka č. 3 Polohy horných končatín KROK   1: NEPRIJATEĽNÉ   POLOHY   Statické   polohy          Nevhodná   poloha   paže   (spätné   ohnutie   paže,   krajná vonkajšia   rotácia   paže,   zdvihnuté   rameno) Vzpaženie   paže   >   60   stupňov

Dynamické   polohy         Vzpaženie   paže   >   60   stupňov   pri   frekvencii

pohybov   >=   2.min-1

Zapaženie   pri   frekvencii   pohybov   >=   2.min-1

PODMIENENE   PRIJATEĽNÉ   POLOHY

Statická   poloha          Vzpaženie   paže   40   stupňov   –   60   stupňov,   ak   paža

nie   je   podopretá   (KROK   2A)

Dynamické   polohy         Vzpaženie   paže   40   stupňov   –60   stupňov   pri

frekvencii   pohybov   <   2   .   min-1   (KROK   2B,C) Zapaženie   pri   frekvencii   pohybov <   2   .   min-1   (KROK   2B)       A   Musí   byť   dodržaný   maximálne   prijateľný   čas   držania KROK   2:                   B   Nie   je   prijateľná   pri   frekvencii   pohybov   10   .   min-1 C   Neprijateľná,   ak   sa   stroj   používa   po   dobu   dlhšiu ako   polovica   pracovnej   zmeny Tabuľka č. 4 Polohy dolných končatín KROK   1: NEPRIJATEĽNÉ   POLOHY   Statické   polohy          Extrémna   flexia   kolena,   extrémna dorzálna/plantárna   flexia   v   členku   Dynamické   polohy         Polohy   kĺbov   v   rozsahu,   ktorý   sa   blíži maximálnemu   rozpätiu   s   frekvenciou   pohybov >=   2.min-1

PODMIENENE   PRIJATEĽNÉ   POLOHY

Dynamické   polohy         Polohy   kĺbov   v   rozsahu,   ktorý   sa   blíži

maximálnemu   rozpätiu   s   frekvenciou   pohybov

>   2   .   min-1   (KROK   2B)

KROK   2:                  B   Neprijateľná,   ak   sa   stroj   používa   po

dobu   dlhšiu   ako   polovica   pracovnej   zmeny

Tabuľka č. 5 Polohy ostatných častí tela

KROK   1:

NEPRIJATEĽNÉ   POLOHY

Statické   polohy          Extrémna   flexia   alebo   extenzia   v   lakti,   extrémna

supinácia   a   pronácia   zápästia,   extrémna   flexia   a

extenzia   zápästia

Dynamické   polohy         Polohy   kĺbov   v   rozsahu,   ktorý   sa   blíži   maximálnym

rozpätiam   s   frekvenciou   pohybov   >=   2.min-1

PODMIENENE   PRIJATEĽNÉ   POLOHY

Statické   polohy          Práca   poležiačky,   pokľačiačky,   v   podrepe

(KROK   2B)

KROK   2:                  B   Neprijateľná,   ak   sa   stroj   používa   po   dobu

dlhšiu   ako   polovica   pracovnej   zmeny

prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.