Uvoľnenie spúšťových bodov

Charakteristika spúšťových bodov

Bolesť pohybového aparátu je často spojená s vznikom spúšťových bodov (TP). Tieto body sú citlivé na dotyk a môžu vyvolať prenesenú bolesť.

Diagnostické kritériá

Diagnostikujeme ich pomocou záškubu a delíme ich na aktívne a latentné, pričom oba môžu spôsobiť bolesť a obmedzenie pohyblivosti.

Význam latentných bodov

Latentné body môžu byť stálou predispozíciou na vznik bolesti, aj po vyliečenom úraze, a spôsobovať rôzne symptómy.

Liečba a odstránenie

Liečba spočíva v aplikovaní sústredeného tlaku alebo použití suchých ihieb, obstreku Mesocainom alebo akupunktúry na uvoľnenie bodov a odstránenie príčiny vzniku.

Charakteristické pre bolesť pohybového aparátu je vznik spúšťových bodov (trigger point – TP). Sval je najreagibilnejšie tkanivo, kontrahuje sa reflexne pri bolesti – a to nielen náhle vzniknutej, ale aj pri dlhodobej. Tam, kde je najviac preťažovaný, vznikajú vo svale tieto, tzv. špúšťové body. TP je na dotyk bolestivý a pri stlačení môže vyvolať prenesenú bolesť (referred pain) vzdialenú od miesta svojej lokalizácie.

Ďalším dôležitým diagnostickým kritériom je zášklb (local twich response). Môžeme ho vyvolať náhlou zmenou tlaku na TP. Odpoveď sa prejaví ako prechodné stiahnutie tých svalových vlákien, ktoré sú združené s TP. Ďalej napnuté svalové vlákna prekĺzavajú medzi prstami a často vyvolávajú zášklb (twitch sign).

Spúšťacie body delíme na aktívne a latentné. Aktívny bod spôsobuje pacientovi bolesť, často i vzdialenú od jeho lokalizácie. Latentný bod je nemý vzhľadom na bolesti, ale môže spôsobiť obmedzenie pohyblivosti a slabosť postihnutého svalu. Latentný TP môže pretrvávať i roky, napríklad po vyliečenom úraze. Mierne natiahnutie, stres, presilenie, chlad ho môžu reaktivovať a tak je vlastne stálou predispozíciou na vznik bolesti. TP okrem bolesti, obmedzenia hybnosti a svalovej slabosti môžu spôsobovať lokálnu väzokonstrikciu, závrate, slzenie, potenie, saliváciu atď.

Okrem TP vo svale niekedy zisťujeme úponové body na perioste (tender point – TeP). Napriek tomu, že tieto body sú pri palpácii veľmi bolestivé, často nevyvolávajú spontánnu bolesť a chorý si ich nemusí uvedomovať. Odhaľujeme ich palpáciou, a preto tá býva často jediným manifestným prejavom. V niektorých prípadoch sa bolesť po provokácii alebo aj spontánne prenáša, vtedy hovoríme o prenesenej bolesti, ktorá je charakteristická pre každý sval. Napríklad pre hornú časť trapézového svalu je to bolesť hlavy, šije a pliec, pre m. levator scapulae bolesť v šiji a vystreľujúca do pliec atď. Preto je dôležité identifikovať postihnutý sval.

Späšťového bodu musíme pacienta vždy zbaviť, lebo to je jedna z príčin opakovania bolestivých stavov a porúch funkcie. Najjednoduchšie je aplikovanie sústredeného tlaku jedným smerom v pomerne dlhom intervale. Až potom dochádza k uvoľnenie tohoto bodu a ústupu jeho príznakov. Tento postup sa označuje ako “fenomén topenia” (release fenomén). Taktiež je potrebné odstrániť príčinu vzniku spúšťového bodu v rámci zreťazenia porúch.  Oveľa dramatickejšie je použiť pri odstraňovaní TP suchú ihlu, obstrek Mesocainom alebo akupunktúru – ale aj to sa dá.

Prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.