Neuromuskulárna aktivácia

Neuromuskulárne cvičenia: Definície metódy

Čo je neuromuskulárna aktivácia?

Neuromuskulárna activácia sa označuje skratkou Neurac. Ide o liečebnú metódu, ktorá bola vyvinutá z terapeutického prístupu cvičenia v závese (Redcord suspention exercise). Metóda sa zameriava na neuromuskulárnu reedukáciu u pacientov s dlhodobými muskuloskeletálnymi poruchami. Neurac sa však dá veľmi dobre využiť u neurologických pacientov a v pooperačnej starostlivosti.

Ciele a metódy neuromuskulárnej terapie

Obnova normálnych funkčných pohybových vzorcov

Cieľom metódy je obnova normálnych funkčných pohybových vzorcov za pomoci vysokej úrovne neuromuskulárnej stimulácie. Neurac sa zameriava na optimalizáciu neuromuskulárnej kontroly, obnovu bežného rozsahu pohybu a zmenšenie či odstránenie bolesti.

Pôvod a vývoj Neurac metódy

Liečebná metóda Neurac pochádza z Nórska. Využíva sa u pacientov s poruchou neuromuskulárnej kontroly naprieč spektrom diagnóz, s ktorými sa stretávame v bežnej klinickej praxi. Patrí medzi aktívne terapeutické metódy založené na precíznej diagnostike a Neurac teste. Vznikala na základe skúseností terapeutov a lekárov s terapiou v popruhoch a cvičením v závesnom systéme. Cvičenie bolo v roku 1999 usporiadané do S-E-T konceptu (Sling-Exercise-Terapy). Pod vplyvom medzinárodného výskumu a aplikacií uznávaných vedeckých princípov bola v roku 2004 zavedená metóda Neurac.

neuromuskularna terapia
Neuromuskulárna terapia

Neuromuskulárna aktivácia v praxi

Diagnostika a vybavenie

Adekvátnou výbavou pre diagnostiku, teda využitie Neurac testu a aplikácie Neurac metódy, je závesný systém, Ide o stropnú konštrukciu doplnenú posúvnými traverzami, na ktorých sú uchytené základné aparáty, doplnené o potrebné laná, elastické laná  a popruhy.

Princípy neuromuskulárnej aktivácie

V každej pozícii treba správne nastaviť úroveň, záťaž aj náročnosť realizovanej pohybovej aktivity. Pritom využívame niekoľko princípov:

– zmena ramena páky,

– zmena polohy tela vzhľadom na miesto zavesenia (miesto zavesenia – tzv. suspenčný bod – SB),

– zmena nastavenia výšky popruhu alebo úchytu,

– zmena stupňa lability,

– realizácia pridaných pohybov a

– pridania závažia alebo váhy.

Postupné zvyšovanie náročnosti

Tieto zásady môžeme medzi sebou rôzne kombinovať, aby sme optimalizovali úroveň náročnosti cvičenia pre klienta s najjednoduchším spôsobom manipulácie.

Aby sa dosiahla náročnosť neuromuskulár

nej kontroly, treba robiť cvičenia s pomerne veľkým úsilím a malým počtom opakovania v sérii. Preto sa odporúča využívať 3 až 6 opakovaní cviku vo 2 až v 4 sériách s odpočinkom cca 30 až 60 sekúnd medzi sériami. Dôležité je začínať cvičenie z neutrálnej pozície, bez bolesti tak, aby sme pacientovi vytvorili podmienky na opakovanie cviku.

Zložky neuromuskulárnej terapie Neurac

Postupné zvýšenie náročnosti musí byť vždy v súlade s funkčnou úrovňou klienta. Každý cvik treba robiť presne a kontrolovane. Pokiaľ klient cvik opakovane vo dvoch sériách zvláda, môžeme v ďalšej sérii zvýšiť úroveň cviku.

Zložky metódy Neurac

Metóda Neurac má štyri základné pohybové zložky:

Pohybová liečba v popruhoch

Pohybová liečba v popruhoch je cvičenie v uzavretých pohybových reťazcoch pri regulovanej labilite so  zaistenými lanami a popruhmi.

Manuálna vibrácia (perturbácia)

Cieľom manuálnej vibrácie s lanami a popruhmi je zvýšiť nestabilitu pozície, pričom kontrolovaná vibrácia s využitím prístroja Stimula umožňuje presne nastaviť frekvenciu, intenzitu a čas vibrácie.

Záťaž a bezbolestný prístup

Presné nastavenie postupného zvyšovania náročnosti jednotlivých cvikov s postupným nastavením odporu zvyšuje záťaž.

 1. Bezbolestný prístup

Pri realizácii pohybovej liečby s Neuracom sa snažíme o bezbolestnú terapiu alebo aspoň nezvyšujeme už existujúcu bolesť. Našou snahou je však bolesť odstrániť.

Tieto všeobecné princípy uplatňujeme pri diagnostike, cvičení alebo liečebnom postupe každej časti tela. Cvičenia pre každú oblasť sú rozdelené do dvoch hlavných častí, a to:

 1. lokálna motorická kontrola a
 2. myofasciálne reťazce.

Diagnostika a liečba pomocou metódy Neurac

Neurac test pri poruche lokálnej motorickej kontroly

Neurac test pri poruche lokálnej motorickej kontroly hodnotí schopnosť udržania, nastavenie neutrálnej pozície v čase, ako aj prítomnosť či neprítomnosť náhradných globálnych vzorov.

Liečba podľa výsledkov neurac testu

Pri nastavení liečebného procesu vychádzame z výsledkov Neurac testu. Liečba je rozdielna, pokiaľ nájdeme deficit v lokálnej motorickej kontrole alebo v myofasciálnych zreťazeniach. V liečbe deficitu lokálnej motorickej kontroly sa zameriavame na predĺženie výdrže v neutrálnej zóne do 120 sekúnd bez kompenzácie globálnymi svalmi a bez bolesti. V liečbe deficitu v myofasciálnych zreťazeniach začíname úrovňou, pri ktorej došlo k nesprávnej realizácii. Úroveň, z ktorej môže pacient test realizovať, nastavujeme pomocou odľahčenej váhy tela panvovým popruhom s elastickými lanami a ich adekvátnym napnutím. Môžeme využívať aj alternatívne pozície, ktoré realizáciu umožnia.

Vibrácia v neuromuskulárnej terapii

Jednou zo základných zložiek metódy Neurac sú vibrácie. Vibráciu realizovanú rozkmitaním lán Redcordu označujeme ako perturbácia. Jej cieľom je dosiahnuť vyššiu aferenciu z periférie do CNS. Ďalšou terapeuticky využívanou vibráciou je prístrojová vibrácia pomocou prístroja Stimula. Stimula výrazne zvyšuje efekt liečby, umožňuje aplikáciu vibrácie s rozdielnou intenzitou, nastaviteľnou frekvenciou vibrácie v rozmedzí 15 – 120 Hz a s nastaviteľným časom aplikácie. Nastaviteľnosť rozdielnej frekvencie umožňuje podporiť rozdielny efekt v terapii. Preto sa môžeme zamerať na zvýšenie propriocepcie prostredníctvom svalových vretienok (80 – 100 Hz Burke a kol.), zvýšenie svalovej aktivity (30 – 50 Hz Lou a kol, 2005) alebo zníženie bolesti (50 – 150 Hz Lundeberg 1983, Roy a kol. 2003). Stimula sa využíva v terapii v súlade s výsledkami Neurac testu. Upevňuje sa do lán jednoduchým mechanizmom nad miesto deficitu. Správna aplikácia vibrácií vyžaduje klinickú skúsenosť s dávkovaním záťaže v rámci metódy Neurac.

Výsledky neuromuskulárnej terapie

Správnou aplikáciou metódy Neurac môžeme dosiahnuť obnovenie alebo zlepšenie neuromuskulárnej kontroly a tým:

Reakcie klientov na metódu Neurac sa líšia. Niektorí klienti reagujú pozitívne okamžite, iní až po niekoľkých týždňoch.

Oblasti využitia neuromuskulárnej terapie

Táto liečebná metóda sa môže využívať všade tam, kde je potrebné zmierniť bolesť, obnoviť funkčnú pohybovú kontrolu a optimalizovať neuromuskulárnu aktivitu. Je vhodná pre pacientov s rôznymi muskuloskeletálnymi a neurologickými poruchami, ako aj pre tých, ktorí podstúpili chirurgické zákroky. Neuromuskulárna terapia Neurac ponúka komplexný prístup k rehabilitácii, ktorý sa zakladá na individuálnych potrebách a cieľoch každého klienta.

Pri nastavení liečebného procesu vychádzame z výsledkov Neurac testu. Liečba je rozdielna, pokiaľ nájdeme deficit v lokálnej motorickej kontrole alebo v myofasciálnych zreťazeniach. V liečbe deficitu lokálnej motorickej kontroly sa zameriavame na predĺženie výdrže v neutrálnej zóne do 120 sekúnd bez kompenzácie globálnymi svalmi a bez bolesti. V liečbe deficitu v myofasciálnych zreťazeniach začíname úrovňou, pri ktorej došlo k nesprávnej realizácii.  Úroveň, z ktorej môže pacient test realizovať, nastavujeme pomocou odľahčenej váhy tela panvovým popruhom s elastickými lanami a ich adekvátnym napnutím. Môžeme využívať aj alternatívne pozície, ktoré realizáciu umožnia.

Cieľom je vyrovnať funkciu medzi stranami a doviesť pacienta k realizácii testu Neurac aspoň na priemernej úrovni (teda stupeň  3).

V terapii myofasciálnych zreťazení používame cvičenia v sériách s 3 až 6 opakovaniami. Medzi sériami sa odporúča 30 sekúnd odpočinok. Náročnosť cvičenia zvyšujeme po každej sérii, pokiaľ to je možné.

Dosiahnutý výsledok terapie overujeme funkčným testom, pri ktorom hodnotíme:

– odstránenie alebo zmenšenie bolesti,

– prepojenie činnosti lokálnych a globálnych svalov,

– obnova normálneho ROM (range of movement) – rozsahu pohybu,

– obnova funkčných pohybových vzorcov.

Vibrácia

Jednou zo základných zložiek metódy Neurac sú vibrácie. Vibráciu realizovanú rozkmitaním lán Redcordu označujeme ako perturbácia. Jej cieľom je dosiahnuť vyššiu aferenciu z periférie do CNS. Ďalšou terapeuticky využívanou vibráciou je prístrojová vibrácia pomocou prístroja Stimula. Stimula výrazne zvyšuje efekt liečby, umožňuje aplikáciu vibrácie s rozdielnou intenzitou, nastaviteľnou frekvenciou vibrácie v rozmedzí 15 – 120 Hz a s nastaviteľným časom aplikácie. Nastaviteľnosť rozdielnej frekvencie umožňuje podporiť rozdielny efekt v terapii. Preto sa môžeme zamerať na zvýšenie propriocepcie prostredníctvom svalových vretienok (80 – 100 Hz Burke a kol.), zvýšenie svalovej aktivity (30 – 50 Hz Lou a kol, 2005) alebo zníženie bolesti (50 – 150 Hz Lundeberg 1983, Roy a kol. 2003).  Stimula sa využíva v terapii v súlade s výsledkami Neurac testu. Upevňuje sa do lán jednoduchým mechanizmom nad miesto deficitu. Správna aplikácia vibrácií vyžaduje klinickú skúsenosť s dávkovaním záťaže v rámci metódy Neurac.

Výsledky terapie

Správnou aplikáciou metódy Neurac môžeme dosiahnuť obnovenie alebo zlepšenie neuromuskulárnej kontroly a  tým:

– odstránenie alebo zmenšenie bolesti,

– prepojenie činností lokálnych a globálnych svalov,

– obnovenie normálneho rozsahu pohybu ROM a

– obnovenie funkčných pohybových vzorcov.

Reakcie klientov na metódu Neurac sa líšia. Niektorí klienti reagujú pozitívne okamžite, iní až po niekoľkých týždňoch.

Táto liečebná metóda sa môže využívať všade tam, kde vplyvom bolesti, preťaženia, inaktivity či zlého pohybového vzoru dochádza k poruche neuromuskulárnej kontroly.

Dýchacia gymnastika

  Má uľahčiť dychovú prácu a zlepšiť utilizáciu plynov. Znamená to uvoľnenie dýchacieho svalstva a kože na hrudníku, zvýšenie svalovej sily, zlepšenie pohyblivosti bránice a rebier, mobilizáciu chrbtice.

  Pacient sa učí ľahšie a šetrnejšie vykašľať bronchiálny sekrét. Dôležitou súčasťou je zníženie psychického napätia a harmonizácia vegetatívneho nervového systému.  Preto je relaxácia významnou súčasťou rehabilitačného programu, zaraďuje sa už na jeho začiatok. Pripravujeme ňou       pacienta na ďalšie procedúry, znižuje psychické napätie.

  O dýchacej gymnastike budeme písať v rámci rehabilitácie dýchacieho systému. Súčasťou tejto metodiky je pohybová liečba ako aj súhrn techník aktívne modifikovaného dýchania. Ich cieľom je zaistiť priechodnosť dýchacích ciest, odstrániť obštrukciu, a boj proti zápalovým pochodom. V konečnom dôsledku sa musí dopraviť do alveoly dostatočné množstvo kyslíka a odstrániť  vyrobené množstvo CO2. Aplikujeme ju pri akútnom ochorení dýchacieho systému, ako aj u rozličných foriem chronických chorôb dýchacieho systému. Z takto komplexne ponímanej rehabilitácie dýchacieho systému sú v poslednom čase snahy umelo vytrhnúť niektoré postupy a vytvoriť z nich samostatnú respiračnú fyzioterapiu.

  prof. Gúth

  Objednajte sa!


  Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

  Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.