Metodika R. Brunkowej

R. Brunkowá utrpela úraz a bola dlho pripútaná na vozíku. Pri opieraní sa o opierku vozíka pozorovala vystieranie v oblasti trupu a plecového pletenca s vyžarovaním do dolných končatín s maximom akrálne. Postupne sa jej vracala sila a pohyblivosť končatín. Na tento zážitok nevedela zabudnúť a hľadala preň vysvetlenie. V ďalších rokoch svoju empíriu systematizovala pre praktické klinické použitie. Vypracovala východiskové polohy, povely a pohybové vzorce.

Základný princíp cvičenia

Základný princíp cvičenia vychádza z toho, že cesta k normálnemu pohybu je niekde blokovaná. Cieľom je odstrániť blokádu a obnoviť prerušené spojenie. Predpokladáme, že pohyb “tu niekde je”. Len ho treba “priviesť k životu”. Úlohou terapeuta je docieliť pohyb v ideálnom vykonaní. Ten sa dá dosiahnuť len po kineziologickej analýze. Autorka kladie veľký dôraz na postavenie zápästí a celých rúk ako aj členkov a celých nôh.

Poloha rúk a nôh

Ruka

Na rozdiel od pôvodne odporúčanej maximálnej dorzálnej extenzie v zápästí odporúčajú posledné výskumy len 30° dorzálnu extenziu v zápästí, palec a malíček sú abdukované od príslušného základného kĺbu. Všetky kĺby prstov a palce sú mierne flektované, takže vnútorná časť ruky vytvára kopulovitú klenbu. Tým, že dôjde k vzopretiu v oblasti koreňa ruky, zosilnie dorzálna extenzia. Nastavenie uhlov predlaktia, lakťa a pleca zostane nezmenené, aby začatá činnosť svalov mohla pokračovať bez obmedzenia smerom proximálne. Optimalizácia polohy ruky v dorziflexii zápästia dosahujeme prstami terapeuta, ktoré stimulujú proprio a exterocepciu čo v konečnom dôsledku podporuje požadovanú svalovú kontrakciu.

Noha

Noha sa maximálne dorzálne flektuje, nejde ani do supinácie, ani do pronácie, prsty nôh sú minimálne flektované (nie vystreté, nie v tvare pazúrov!). Päta uchováva kontakt s podložkou vždy na rovnakom mieste, vzopretím sa zosilní dorzálna flexia nohy. Poloha uhlov v kĺboch kolena a bedra zostane nezmenená, aby začatá činnosť svalov nerušene a správne pokračovala smerom proximálne.

Dýchanie pri cvičení

V ľahu na bruchu napätie pri nádychu vychádza od rúk, postupne cez trup, smerom k nohám. Uvoľnenie pri výdychu od nôh smerom k rukám. Dôležité je napnutie chrbtového, sedacieho a brušného svalstva. V ľahu na chrbte vychádza napätie pri nádychu od nôh cez trup, smerom k rukám. Uvoľnenie pri výdychu smeruje od rúk k nohám. Pri správnom vykonaní pozorujeme u cvičenca tzv. “vlnu”.

Základná zostava cvičení

Základná poloha: Ľah na bruchu, čelo opreté o podložku, horné končatiny vo vzpažení na šírku ramien, dolné končatiny abdukované v strednej polohe, trochu viac, ako je šírka bokov.

 1. Poloha ľah na bruchu s obmenami polohy rúk

Východisková poloha: Ako na obrázku 2, len lakte sú v miernej semiflexii, aby mohlo svalové napätie začaté pri cvičení bez obmedzenia pokračovať distálnym smerom. Ruky zovreté v päsť, palec pritlačený k prstom, predlaktie si zachováva pevný kontakt s podložkou.

 1. cvik: Nádych, päste sa maximálne dorzálne extendujú, ruky otvoríme, koreň rúk tlačíme do podložky, napätie prechádza smerom k pleciam, postupne napneme chrbtové, brušné, gluteálne svalstvo a svaly dolných končatín. Pri výdychu postupne relaxujeme svaly dolných končatín, gluteálne, brušné, chrbtové svaly a svaly horných končatín, otvorená ruka sa položí na podložku.
 2. cvik: Rovnaké cviky s ľahko nadvihnutým hrudníkom.
 3. cvik: Smer postupu napätia ako pri cviku 2, ale cvičenie vykonávame s mierne nadvihnutou hlavou a vystretou krčnou chrbticou. Šija je v predĺžení osi chrbtice, pohľad smeruje k podložke. Pri výdychu uvoľňujeme svalstvo dolných končatín, gluteálne, brušné, chrbtové svaly, hlavu oprieme čelom o podložku, uvoľníme ramená a ruky. Dôsledným opieraním sa brušné svalstvo natoľko aktivuje, že sa fyziologická lordóza lumbálnej oblasti chrbtice napriamy .
 4. Poloha ležmo s bočne opretými rukami

Východisková poloha: Horné končatiny v upažení skrčmo, dlane sa opierajú o podložku vo výške pliec.

 1. cvik: Pri nádychu sa vzoprieme o ruky (väčší tlak na koreň ruky), ramená s predlaktím zvierajú 90 st. uhol, pri vystretí šije sa hlava mierne nadvihne, šija ostáva v predĺžení osi chrbtice, pohyb vykonávame za vizuálnej kontroly pohľadom na ruky (bez rotácie hlavy). Napätie prechádza postupne k nohám. Pri výdychu uvoľníme dolné končatiny, gluteálne, brušné, chrbtové svaly, svalstvo šije a hor. končatín .

III. Poloha v ľahu na bruchu pri jednej ruke bočne opretej a s jedným vystretým ramenom

Východisková poloha: Jedna horná končatina upažená skrčmo, lakeť v 90° flexii, dlaň sa opiera o podložku vo výške ramena. Druhá horná končatina vo vzpažení, semiflexia v lakti, dlaň opretá o podložku.

Cvičenie v diagonále

 1. cvik: Pri nádychu dorzálne extendujeme ruku vzpaženej hornej končatiny, koreň ruky zatlačíme do podložky, súčasne sa vzoprieme o druhú ruku, hlavu mierne nadvihneme, pohľadom sledujeme ruku vzpaženej hornej končatiny. Postupne napneme svalstvo chrbtové, brušné, gluteálne a svaly dolných končatín. Pri výdychu nastane uvoľnenie proximálnym smerom, noha a ruka v diagonále sa vrátia do východiskovej polohy .
 2. cvik: Zápästia obidvoch horných končatín sa rovnakou silou opierajú o podložku, flektujeme dolnú končatinu v bedrovom a kolennom kĺbe menej ako 90 st. za súčasnej maximálnej dorzálnej flexie v členkovom kĺbe. Vizuálne sledujeme flektovanú dolnú končatinu .

Pri tejto sérii cvikov je vzopretie skoro do bočnej polohy, plynule prejsť späť do východiskovej polohy. Tento cvik sa má vykonať mimoriadne pomaly.

 1. Poloha ľah na chrbte, vystreté dolné končatiny

Východisková poloha: Dolné končatiny v základnej polohe, v abdukcii do šírky bokov, žiadna intra a extrarotácia. Horné končatiny vedľa tela, v plecových kĺboch náznak intrarotácie, lakte v semiflexii, dlane sa opierajú o podložku. Ak je potrebné, záhlavie podložíme malým vankúšom.

 1. cvik: Najprv vykonáme extrémnu plantárnu flexiu nôh, potom nohy maximálne dorzálne flektujeme (prsty a palce sú v strednej polohe, nie pazúrovito ani v hyperextenzii). Pri nádychu sa päty vzoprú o podložku, pričom vzniká mierna flexia v kolenách a extenzia L-S úseku. Postupne napneme svaly gluteálne, brušné, chrbtové a svaly horných končatín. Prsty rúk zaujmú základné postavenie, korene dlaní sa pevne opierajú o podložku. Pri nádychu uvoľníme ruky, plecia, chrbtové, brušné, gluteálne svaly a svalstvo dolných končatín. Počas vzpierania päty a korene dlaní musia mať stále pevný kontakt s tým istým miestom na podložke. Pri tomto cviku je potrebné vyhnúť sa polohe dolných končatín do tvaru “X”.
 2. cvik: Východisková poloha a postup svalového napätia, okrem toho mierne nadvihneme hlavu, brada ostane v úrovni sterna. Pri výdychu postupne uvoľníme plecia a hlavu a relaxácia prejde až k nohám.
 3. cvik: Vychádzame z cviku 1 a 2 , súčasne dvíhame hlavu a vzopreté ramená, ktoré sú v intrarotácii, semiflexii v lakťoch, dorzálna flexia v zápästí, ruky v základnom postavení, prsty smerujú k mediálnej čiare. Pohľadom sledujeme ruky. Pri pohybe späť uvoľníme ramená, šiju, chrbát, stavec za stavcom a dolné končatiny.
 4. Poloha na chrbte s flektovanými dolnými končatinami

Základná poloha: Ľah na chrbte, dolné končatiny flektované v kolenných a bedrových kĺboch tak, aby mali celé chodidlá kontakt s podložkou.

Pri cvičení sa päty distálne opierajú o podložku, v členkových kĺboch vykonávame maximálnu dorzálnu flexiu. Pozor na valgozitu kolien.

 1. cvik: Pri nádychu vykonáme maximálnu dorzálnu flexiu v členkoch, postupne napíname  svaly  dolných  končatín,    gluteálne, brušné a chrbtové svaly, korene rúk sa pevne opierajú o podložku, ruky sú v základnom postavení. Relaxácia prechádza s výdychom postupne od rúk až k nohám.
 2. cvik: Postavenie končatín a priebeh svalového napätia. Hlavu nadvihneme, mierne ju vytiahneme, brada ostane v úrovni sterna, od podložky zdvihneme vzopreté ramená, prsty smerujú k mediálnej čiare. Pohyb späť s postupnou relaxáciou do východiskovej polohy

3. cvik: Postup cvičenia ako pri predchá – dzajúcom cviku, ruky zovreté v päsť vykonajú supináciu a volárnu flexiu, potom sa otočia do pronácie a dorzálnej extenzie, päsť sa otvorí. Aby sa mohlo napätie vzpriamenia udržať počas supinácie za súčasnej volárnej flexie, je žiadúca dostatočná kontrakcia m. extenzor carpi radialis longus et brevis, pronáciu vykonáva m. extenzor carpi ulnaris.

prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na profantonguth@gmail.com.