Metodika prof. Gútha

Metodika vychádza zo skúseností autora a je postavená na ovplyvnení posturálnych aktivít tela človeka za fyziologických a patologických okolností. Pracuje s otvorenými a uzavretými pohybovými reťazcami. Za otvorený pohybový reťazec je považovaná skupina kĺbov. Na konci tohoto zreťazenia je posledný kĺb voľný. Pri cvičení tento reťazec vytvára pohybový vzorec, kde sa distálna časť končatiny voľne pohybuje v priestore. Naopak, pri cvičení v uzavretom pohybovom reťazci pevným bodom posledný kĺb a distálny segment končatiny a pohyblivou časťou je trup. Pri otvorenom reťazci je pevný bod trup a pohyblivým bodom končatiny, ktorých fázický pohyb smeruje k trupu. V praxi cvičenie v uzavretom a otvorenom pohybovom reťazci využívame na ovplyvnenie optimálnej aferentácie, čo zlepšuje celotelovú kinestéziu. Tá je dôležitá pre činnosť vyšších regulačných mechanizmov pohybu a výslednú svalovú činnosť. Pri zmene aferentnej proprioreceptívnej signalizácie tak môže nastať inhibícia činnosti svalu a jeho zaradenie do spolupráce v globálnom pohybovom vzore. Následkom tejto zmeny sa kĺb nerovnomerne zaťažuje, je necentrovaný a začína sa štrukturálne meniť. Všeobecne môžeme konštatovať, že väčšina techník, ktoré fyzioterapeuti používajú pri prevencii, diagnostike a pri terapii pacientov, sa zakladá na princípe uzavretého a otvoreného pohybového reťazca a ich kombinácií.

prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na profantonguth@gmail.com.