Aktívne rehabilitačné metodiky

Kaltenbornova metodika

Kaltenbornova metodika je v podstate zostava  troch cvikov, ktoré sa využívajú najmä pri vertebrogénnych poruchách chrbtice, na uvoľnenie mäkkých blokád určitého pohybového úseku  – hlavne tam tam, kde recidivujú. Preventívne zabraňujú blokádam. Pohyby sa musia robiť pomaly. Švihové pohyby sú nevhodné, pretože ich nemožno cieliť segmentovo do daného úseku chrbtice a môžu vyvolať nežiadúcu reflexnú kontrakciu….

Zobraz viac

Freemannova metodika

Postavenie končatín a trupu – obnovenie vnútornej klenby nohy. Nácvik tzv. malej nohy – ide vlastne o izolovanú kontrakciu m. quadratus plantae bez pomoci flexorov prstov (prsty sú voľné). S podložkou sa teda dotýkajú päta, vonkajšia hrana nohy a val pod prstami, pretože maximálne nahromadenie mechanoreceptorov je práve v týchto dotykových plochách. je vo flexii 30 –…

Zobraz viac

Metodika R. Brunkowej

R. Brunkowá utrpela úraz a bola dlho pripútaná na vozíku. Pri opieraní sa o opierku vozíka pozorovala vystieranie v oblasti trupu a plecového pletenca s vyžarovaním do dolných končatín s maximom akrálne. Postupne sa jej vracala sila a pohyblivosť končatín. Na tento zážitok nevedela zabudnúť a hľadala preň vysvetlenie. V ďalších rokoch svoju empíriu systematizovala…

Zobraz viac

Metodika B. Bobathovej

Bobathovský koncept pohybovej reedukácie hemiparézy sa zrodil z neúnavného klinického pozorovania a konfrontácie s modernými neurofyziologickými poznatka­mi. Vychádza pritom z troch základných predpokladov: Inhibičné polohy Prvým cieľom liečby je získanie kontroly nad spastickými vzorcami. Dosiahneme to tlmením abnormálnych reflexov pro­stredníctvom inhibičných polôh. Ak sa spastický segment uvedie do vhodnej inhi-bičnej polohy, po chvíli sa svalové napätie…

Zobraz viac

Pilatesova metodika

Jeho sústava cvičení je nezvyčajná v tom, že každý z originálnych cvikov na žinenke precvičuje súčasne hlboký i povrchový svalový systém, a nie iba jednotlivé skupiny, či segmenty. Obťažnosť metódy spočíva v tom, že je účinná iba vtedy, ak sa adept naučí pohyb pochopiť, precítiť a správne vykonať. Cvičenec podľa určitej schémy pracuje s váhou segmentov vlastného tela a naučí sa namáhať telo optimálnym…

Zobraz viac

Základy postizometrickej relaxácie na skrátené svaly

Pri postizometrickej relaxácie (PIR) na svaloch používame počas izometrickej kontrakcii odpor silou, ktorá je minimálna a typická pre každý sval individuálne. Pôvodne, keď sa táto technika u nás zavádzala, sa hovorilo o sile 1 g. Dnes, keď hovoríme o tejto sile, máme skôr predstavu, že je pre každý sval jedinečná, zásadne to nemôže byť maximálna…

Zobraz viac

Systém celkových uvoľnovacích cvikov na skrátené svalové skupiny

Súčasný životný rytmus prináša so sebou situácie,    polohy  a   pohyby,  ktoré  nie  vždy   sú  vhodné  pre  náš   organizmus.  Samozrejme  sem  patrí   i  nadmerné  fyzické  i   psychické  zaťaženie,  a  tak  sa  nečudujme,  keď  naše telo   zareaguje. Skacujú sa jednotlivé svaly, celé svalové skupiny,   vytvárajú  sa  svalové  spazmy,  organizmus  nie  je  schopný   dostatočne  relaxovať,  aby  znížil  svalové …

Zobraz viac

Neuromuskulárna aktivácia

Definície metódy Neuromuskulárna activácia sa označuje skratkou Neurac. Ide o liečebnú metódu, ktorá bola vyvinutá z terapeutického prístupu cvičenia v závese (Redcord suspention exercise). Metóda sa zameriava na neuromuskulárnu reedukáciu u pacientov s dlhodobými muskuloskeletál- nymi poruchami. Neurac sa však dá veľmi dobre využiť u neurologických pacientov a v pooperačnej starostlivosti. Cieľom metódy je obnova…

Zobraz viac

Metodika prof. Gútha

Metodika vychádza zo skúseností autora a je postavená na ovplyvnení posturálnych aktivít tela človeka za fyziologických a patologických okolností. Pracuje s otvorenými a uzavretými pohybovými reťazcami. Za otvorený pohybový reťazec je považovaná skupina kĺbov. Na konci tohoto zreťazenia je posledný kĺb voľný. Pri cvičení tento reťazec vytvára pohybový vzorec, kde sa distálna časť končatiny voľne pohybuje v priestore. Naopak,…

Zobraz viac

Metodika stabilizácie a mobilizácie (SM)

Autorom metodiky SM systém je český neurológ a rehabilitačný lekár Richard Smíšek. Vyvíja a pracuje s ňou už tridsať rokov. Jeho kliniku navštevujú deti od predškolského veku, aj dôchodcovia. Deťom stačia 3–4 mesiace na to, aby sa ich stav chrbtice zlepšil, dôchodca potrebuje cvičiť dlhšie, 6–12 mesiacov. Dr. Smíšek bol v mladosti aktívnym športovcom – tam…

Zobraz viac

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na profantonguth@gmail.com.